Demokracie ve škole se setkala s dobrou odezvou

27. únor 2020

Workshop s názvem Předávání odpovědnosti anebo Demokracie ve škole se uskutečnil 27. února 2020 v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě. Účastnilo se jej 11 pedagogů, vesměs koordinátorů parlamentů či ředitelů škol. Lektorka Hana Wiedemanová v úvodu workshopu představila činnost Centra pro demokratické učení, které podporuje školy v zakládání školních parlamentů a poskytuje jim také metodickou pomoc. Účastníci se zabývali hlavně praktickými otázkami: kolik má mít parlament dětí, jestli má mít zástupce z každé třídy, případně jak motivovat děti k práci v parlamentu. Lektorka prokládala výklad zkušenostmi a příklady ze své praxe koordinátorky školního parlamentu na ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově. Zmínila také, že je důležité, aby v parlamentu měl každý svou funkci (pokladník, nástěnkář a podobně). Děti tím získávají na důležitosti a učí se zodpovědnosti. Mluvilo se také o tom, zda mít činnost školního parlamentu zakotvenou v ŠVP, kdy se má parlament scházet (před vyučováním, po něm?) a jak pracovat s kolegy ze sborovny a činnost parlamentu jim vysvětlovat. Účastníci se také shodli na tom, že mají potřebu se setkávat a sdílet své zkušenosti a poznatky z práce s parlamenty. Pokud by našli do konce školního roku společné téma, jistě se do té doby rádi opět setkají.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.