Ivo Schvan a Zuzana Pavelová byli hlavními hosty II. setkání asistentů z Opavska

28. listopad 2018

Druhého setkání určeného k metodické podpoře asistentů pedagoga a školních asistentů z území Opavska se jako speciální hostů účastnili Mgr. Zuzana Pavelová (speciální pedagožka Speciálně pedagogického centra Srdce v Opavě) a Mgr. Ivo Schvan (ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Opavě). Oba jmenovaní, včetně Mgr. Hany Tiché, mentorky metodických klubů asistentů pedagoga a školních asistentů, připravili obsahovou náplň setkání na míru účastníků a reflektovali tak náměty metodického setkání z října 2018. Cílem setkání bylo předat informace týkající se legislativního ukotvení role asistentů pedagoga a školních asistentů, včetně připravované novelizace vyhlášky č. 27/2016. Následovalo představení činnosti speciálně pedagogických center v regionu a činnosti pedagogicko-psychologických poraden. Kolegové se zaměřili na konkrétní práci svých pracovišť a s přítomnými účastníky diskutovali formy spolupráce a podpory školských zařízení směrem k asistentům pedagoga/školním asistentům. Ze strany SPC Srdce zaznělo, že každoročně organizují schůzky pro ty asistenty pedagoga, jenž se zaměřují na práci s dětmi v péči daného centra. Následně byl vytvořen prostor pro diskuzi zaměřenou na práci asistentů pedagoga/školních asistentů s konkrétními dětmi, na metody práce apod. Ze strany odborných pracovníků zazněly náměty na další možné postupy a aktivity vhodné k zařazení do praxe při práci s žáky s daným znevýhodněním/postižením.