Výuku jazyků lze pojmout i jako zážitek

15. listopad 2018

Seminář umožnil učitelům angličtiny na 1. stupni ZŠ možnost si prakticky, na “vlastní kůži”, vyzkoušet a osvěžit aktivity vhodné k realizaci základních výukových témat v hodinách tak, aby při nich žáci prožívali intenzivní zážitek. Aktivity cílily na procvičování praktického jazyka a slovní zásoby a zaměřily se na tři základní učební styly: auditivní, vizuální a kinestetický (za podpory zvukového záznamu, obrazu, videozáznamu, pohybových aktivit). Účastnice workshopu se zapojily do nabízených aktivit, vyzkoušely si či společně rozebraly různé metody zážitkové pedagogiky, které lze uplatnit při prezentaci řady témat: simulační metodu lze uplatnit v základních komunikačních situacích, dramatizační metodu pro prezenci tématu zvířat či počasí, kognitivní metodu při výuce o základních předložkách a navazující téma můj byt a dům, dále problémovou metodu vhodnou pro rozbor tématu rodiny (diagram) a v poslední řadě také projektovou metodu uplatnitelnou při prezenci návrhů celoročních aktivit jako je např. Náš kalendář (co jsme se naučili) či Naše písně a říkanky.

Závěrečné minuty setkání byly věnovány rozboru teoretické základy a zásadnímu významu reflexe a možnosti její realizace kresbou piktogramů. Organizátoři kvitovali s povděkem erudici a aktivitu všech zúčastněných. Ti se ve velké většině případů utvrdili v pozitivních přínosech toho, co již mnohdy dělají a osvěžili si nejen praktické činnosti, ale i teoretická východiska a utvrdili se ve významu reflexe a její snadné realizace. Pracovním setkání účastníky fundovaně provedla lektorka Mgr. Martina Šmídová, které bychom touto cestou rádi ještě jednou poděkovali.