První setkání asistentů pedagogů ukázalo, jak je důležité sdílení zkušeností

3. říjen 2018

U společného stolu se letos poprvé na podzim sešla necelá patnáctka asistentů pedagogů z Opavska. Společné tříhodinové setkání si kladlo za cíl zajistit metodickou podporu nutnou pro optimální zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků. Tématem první schůzky byla specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením se na podotázky jako např.: Jaké mají takoví žáci možnosti? Jaké jsou jejich schopnosti? Jak účelně žáka podpořit a to např. za pomoci využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek. Jaké speciální přístupy a metody práce v tom či onom případě zvolit a jak sestavit individuální vzdělávací plán? Právě na tyto, ale i další otázky setkání nabídlo odpovědi. V rámci klíčové aktivity sdílení zkušeností se jednotliví účastníci vzájemně seznámili, sdělili si zkušenosti z praxe a vyslechli reakce svých kolegů a kolegyň. Ze závěrečné diskuse vyplynulo téma příštího setkání včetně námětu přizvat jako hosty pracovníky Psychologicko-pedagogické poradny a Speciálního pedagogického centra. Akcí provázela Mgr. Lucie Stanjurová a lektorské činnosti se ujala Mgr. Hana Tichá.