Rodiče za inkluzi – Práva a povinnosti rodiče v souvislosti se vzděláváním dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)

11. listopad 2019
volno 26 ze 30 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: Rodičům, pedagogickým pracovníkům

O čem to bude: V rámci dvouhodinového semináře představí lektorka Mgr. Veronika Doležilová účastníkům z řad rodičů klíčové body ze školské legislativy o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rodiče budou zároveň seznámeni se svými právy a povinnostmi ve vztahu ke vzdělávání dítěte se SVP a s právy dětí/žáků samotných. Součástí semináře bude také řešení konkrétních kazuistik a společná diskuse s účastníky.

Lektor: Mgr. Veronika Doležilová – právnička, členka koordinačního výboru spolku Rodiče za inkluzi

Čas realizace: 16:00 – 18:00

Místo realizace: Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí (Fakulta veřejných politik)

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková