Úspěšný předškolák – spolupráce mezi MŠ a ZŠ za účelem snadného přestupu dítěte mezi stupni vzdělávání – PROBÍHÁ

volno 5 ze 6 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   Dětem a žákům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků

O čem to bude:    Cílem aktivity je podpořit hladký přestup dětí z MŠ do ZŠ a seznámit děti s prostředím jejich nové ZŠ a se změnami, které jim vstup na ZŠ přinese. V rámci realizace aktivity mohou zájemci vybrat jednu ze dvou variant.

Průběh aktivity:    Aktivita bude probíhat v několika podaktivitách:

  1. společné setkání pedagogů MŠ a pedagogů 1. třídy,
  2. individuální návštěvy pedagogů ZŠ v MŠ za účelem poznání dětí a seznámení se s jejich specifiky a individuálními vzdělávacími potřebami,
  3. návštěva ZŠ předškoláky (realizace náslechové hodiny pro předškoláky),
  4. zajištění individuální metodické podpory rodičům dětí pedagogy ZŠ.

Každoročně budou do aktivity zapojeny 3 MŠ a 3 ZŠ.

Lektoři:   Pedagogové zapojených škol

Termín:   Únor – květen 2020 (konkrétní termíny budou specifikovány až po dohodě mezi MŠ a ZŠ)

Místo realizace:  V prostoru zapojených MŠ a ZŠ (rozjednaná je spolupráce s MŠ a ZŠ Branka u Opavy, MŠ a ZŠ Raduň, MŠ a ZŠ Štítina)

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  V případě zájmu kontaktujte garantku akce Ing. Danielu Novákovou. Přihlášením se zavazujete k absolvování všech 4 podaktivit.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková