Výuka jazyků: drilování gramatiky nebo schopnost se dorozumět?

21. listopad 2018

V neformálním prostředí kavárny Obecního domu v Opavě proběhlo první metodické setkání pedagogů jazykových věd z regionu Opavska. Akce se zúčastnily pedagožky, které se dlouhodobě výuce cizích jazyků na základních školách věnují. Hlavním tématem setkání bylo: Jak na výuku cizího jazyka? Jak motivovat děti k učení cizího jazyka? Jak učit cizí jazyk děti s SPU? Pozvání přijali rovněž speciální hosté v roli hlavních řečníků a to: Mgr. Veronika Kotůlková ze ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, Mgr. Markéta Mazurová ze ZŠ Hradec nad Moravicí a Mgr. Alexandra Vavrošová ze ZŠ a MŠ v Ostravě – Svinově.

Úvodní vstup patřil Veronice Kotůlkové, která přítomné seznámila s metodou Storyline, již ve výuce sama užívá. Metoda nabízí interaktivitu, zábavu a žáky motivuje v procesu učení. V pořadí druhá řečnice Markéta Mazurová setkání zpestřila pracovními listy, které využívá v jí vedené výuce. Její kolegyně si tak na vlastní kůži směly vyzkoušet roli respondenta a následně společně své výstupy zhodnotit. Poslední příspěvek se zaměřil na specifika výuky cizích jazyků u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakožto společné téma všech účastnic. Na nutnosti sdílet a diskutovat právě toto téma se shodly všechny přítomné. Podnětnou připomínku připojila pedagožka ze speciální školy, kde cizí jazyk vyučuje. Bohužel musela konstatovat, že výstupy z tohoto předmětu jsou dlouhodobě neuspokojující. Téma vyvolalo plodnou diskusi. Zmíněny byly dotazy jako např.: Jakým způsobem lze nastavovat výstupy spojené s výukou cizího jazyka v daném ročníku v ŠVP (školním vzdělávacím programu)? Školy si mnohdy samy nastavují příliš konkrétní výstupy, které je následně svazují při hodnocení znalostí a dovedností žáků. Diskuze se rovněž věnovala otázce: Kdy lze konstatovat, že žák opravdu cizí jazyk umí? Tehdy když perfektně zvládne gramatiku, avšak nedokáže daný jazyk aktivně používat, nebo tehdy, kdy se žák bez obtíží domluví, avšak s určitými gramatickými chybami? A jak tyto žáky hodnotit ve škole? Většina přítomných se shodla na tom, že podstatné je zda žák dokáže cizí jazyk aktivně používat a „domluví se“. Všem přítomným děkujeme a těšíme se na plodné diskuse a výměnu zkušeností také v roce 2019.